Serviceflats en zorg, Platform 31

Nederlandse ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Ook de overheid anticipeert hierop door hervorming van de langdurige zorg. Slechts voor mensen met een zware zorgvraag is nog plaats in intramurale instellingen. Onder een deel van de ouderen, zo blijkt inmiddels uit onderzoek, bestaat de behoefte aan beschutte woonvormen. Tekenend hiervoor zijn het groot aantal collectieven van senioren die op zoek zijn naar een gebouw waar ze veilig en ‘geborgen’ kunnen wonen. Maar nadrukkelijk onder eigen regie en wensen. Hier liggen kansen voor serviceflats in Nederland.

Schatting is dat er circa 500 serviceflat complexen met tezamen 55.000 woningen in Nederland gerealiseerd zijn. Anno 2015 zijn hier nog zo’n 360 complexen met circa 40.000 appartementen van over. Hiervan is 75 procent georganiseerd via een VvE of coöperatieve vereniging waarin de bewoners eigenaar zijn van hun appartement. In de overige complexen is sprake van huur via een woningcorporatie, zelfstandige stichting of vastgoedontwikkelaar.

Onderzoek Platform31 en XpertiseZorg

Wij zijn betrokken geweest bij een onderzoek uitgevoerd door Platform31 in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het betreft een onderzoek naar de mogelijkheden voor bestaande serviceflats om aan te sluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen. Het is nog niet vanzelfsprekend dat senioren in een serviceflat gaan wonen. Te vaak is er nog sprake van een woonconcept dat niet meer bij de tijd is. Of de gewenste aanwezigheid van zorg ontbreekt.

Als onderdeel van het onderzoek ontwikkelden wij adviezen voor vernieuwing van serviceflats in combinatie met zorg- en dienstverlening. Namens XpertiseZorg is Wibout Dragt betrokken geweest bij dit onderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in maart 2017 verschenen. Het rapport kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Voorafgaand aan dit onderzoek heeft een verkennend onderzoek (onderzoek toekomst serviceflats) plaatsgevonden. Dit onderzoek hebben we samen met Platform31 uitgevoerd. Meer informatie over het verkennend onderzoek.

Wibout Dragt

Wibout Dragt:

“Serviceflats hebben de uitdaging afscheid te nemen van een ‘verouderd imago’ en opnieuw aansluiting te vinden bij de marktvraag anno 2017.

p

Nuttige links

Heeft u vragen over dit project?