Opstellen Maatschappelijke business cases

De waarde van producten of diensten in zorg en welzijn kunnen we vaak niet in cijfers uitdrukken. Een Maatschappelijke Business Case (MBC) biedt uitkomst. Een MBC is een overzicht van de maatschappelijke- en economische meerwaarde van een dienst of product, afgezet tegen de kosten. Een MBC bestaat uit een rapportage en een samenvatting. Voor de RIBW Alliantie hebben we in 2016 zes MBC’s opgesteld.

Achtergrond

De RIBW Alliantie ziet en omarmt de maatschappelijke beweging van sociale inclusie bij kwetsbare burgers. Veranderingen in het sociaal domein versterken deze beweging. In de praktijk ervaart de RIBW Alliantie grote lokale verschillen. Met name in de maatschappelijke context van professionals in het sociaal domein.

Met behulp van de maatschappelijke business cases wil de RIBW Alliantie vakmanschap inzichtelijk maken. Daarnaast wil zij laten zien wat professionele begeleiding van kwetsbare burgers inhoudt en betekent. Het betreft burgers met ernstige psychische- of psychosociale problematiek in het sociaal domein.

Onderwerpen MBC’s

De MBC’s hebben de volgende onderwerpen:

  1. Intensieve begeleiding bij het wonen: het creëren van een stabiele woonsituatie, met zoveel mogelijk zelfstandigheid, voor mensen met multiproblematiek.
  2. Buurtcirkels, een innovatief concept waarbij kwetsbare burgers elkaar ondersteunen zodat minder zorg nodig is.
  3. Gedragsaanwijzing bij het wonen: het voorkomen van overlast bij mensen met multiproblematiek op het gebied van wonen.
  4. POH-GGZ: samenwerking tussen begeleiding bij het wonen en de Praktijk Ondersteuner Huisarts GGZ.
  5. Bemoeizorg: vroegtijdige ondersteuning aan zorgwekkende zorgmijders.
  6. FACT: de meerwaarde van samenwerking tussen organisaties in het FACT-team.
Uitvoering en periode

De MBC’s zijn opgesteld in de periode maart 2016 tot en met mei 2016. De resultaten zijn landelijk gebundeld.

Heeft u vragen over dit project?