Interim bestuur welzijnsorganisatie

XpertiseZorg mocht voor een welzijnsstichting de directeur-bestuurder tijdelijk vervangen. Dit was in de periode juli tot en met november 2016. Daarnaast lag er een opdracht in de herijking van de relatie met de gemeente in combinatie met de ontwikkelingen in het Sociaal Domein in brede zin.

Dit betekende een stap in de reeds ingezette kanteling van aanbodgericht naar vraaggericht werken. Dit in combinatie met een extra inspanning ten aanzien van gebiedsgericht werken.

We hebben de relatie met de gemeente verdiept en verheldert. Vragen die hierbij speelden:

  • Wat zijn de verwachtingen van de gemeente over de rol en positie van de welzijnsorganisatie in de gemeente?
  • Wat is de visie van de gemeente over de rol en positie van de welzijnsorganisatie in de gemeente?
  • Wat zijn de verwachtingen van de gemeente over de rol en positie van de welzijnsorganisatie voor de burgers van de gemeente?

Vervolgens is samen met het managementteam een doorvertaling gemaakt aansluitend op ideeën en ontwikkelingen die binnen de organisatie al in gang waren gezet. Onderwerpen van de doorvertaling waren:

  • Wat betekent de vertaling van de vraag van de gemeente, in combinatie met vraaggericht werken en gebiedsgericht werken, voor de eigen organisatie?
  • Welke stappen daarin nodig zijn (o.a. inrichting organisatie, inzet personeel, houding en gedrag en aansluiten bij en versterken van de samenwerking met het Sociaal Team).

Een belangrijk vraagstuk was daarnaast hoe om te gaan met het ‘product’ dagbesteding, welke in de regio via aanbesteding werd ingekocht. Van oudsher bood de welzijnsorganisatie dagbesteding voor ouderen. Een dienst waaraan werd en wordt gehecht. De ‘inkoop’ van het aanbod is gewijzigd, van inkoop via een subsidierelatie naar inkoop via aanbesteding. We hebben het aanbod (dienstverlening met continue kosten) in relatie met de niet gegarandeerde vraag (instabiele inkomsten) opnieuw tegen het licht gehouden. Vervolgens hebben we een nieuwe strategie ontwikkeld, aansluitend bij de wens van de gemeente gericht op een versterking van het preventief (voorliggend) veld.

We hebben in deze periode consensus bereikt over de richting die de gemeente in samenwerking met de welzijnsorganisatie wil inslaan. Zowel ten aanzien van het product dagbesteding als ook ten aanzien van kanteling richting vraaggericht en gebiedsgericht werken.

Martin-2

Martin Penninga:

“Het was bijzonder om eindverantwoordelijk te zijn voor deze welzijnsorganisatie. Met alle veranderingen van de afgelopen jaren hebben we, met medewerkers, met succes gewerkt aan een hernieuwde positionering van de organisatie in het Sociaal Domein.”

Heeft u vragen over dit project?