Levensloopbestendige wijk® Gemeente Oost Gelre 

Er zijn veel ontwikkelingen gaande op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Daarbij staan wonen, welzijn en zorg nauw met elkaar in verbinding. Het is van belang de veranderingen op deze gebieden met elkaar in verband te brengen en waar mogelijk af te stemmen.
De gemeente Oost Gelre heeft daarom het initiatief genomen voor het onderzoek Levensloopbestendige Wijk. Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de behoefte van burgers op het gebied van wonen en zorg. Hierbij wordt rekening gehouden met de demografische ontwikkeling en de veranderingen in het landschap van zorg en welzijn.

XpertiseZorg heeft samen met partner XpertiseWonen de opdracht gekregen om dit onderzoek uit te voeren.

Uitvoering onderzoek

Tijdens het onderzoek hebben we gekeken naar de omvang en ontwikkeling van de verschillende doelgroepen. Zowel waar het de behoefte aan zorg en ondersteuning, als de woonbehoefte betreft. Met analyses hebben we deze behoefte gerelateerd aan het beschikbare aanbod. Zowel op het gebied van beschikbare woningen als op het gebied van voorzieningen. Het samenbrengen van behoefte en aanbod heeft geleid tot inzicht in de opgave die er ligt in de verschillende kernen van Oost-Gelre. Met name de mogelijkheden voor haar inwoners om langer thuiswonen te vergroten.

We hebben een video gemaakt over het onderzoek. Bekijk de video.

Heeft u vragen over dit project?