Regionaal in de beeld brengen

In het kader van het VWS-programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) heeft ook ZonMw een programma met diezelfde titel lopen. Zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen staat centraal. Het gaat om het organiseren van zorg verplaatsen naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving. Zorg vervangen door nieuwe en andere vormen van zorg – zoals e-health, domotica of sociaal en maatschappelijk werk. Het programma JZOJP richt zich op regionale samenwerkingsverbanden van zorgprofessionals en -organisaties die mensen goed op elkaar afgestemde zorg, ondersteuning en welzijn bieden. Zo’n samenwerkingsverband bestaat – bij voorkeur – uit deelnemers vanuit:

  1. Gemeenten en GGD’en
  2. Zorgverzekeraars en/of zorgkantoren
  3. Zorgaanbieders
  4. Aanbieders van ondersteuning en welzijn
  5. Burger- en patiëntenparticipatie

Uitgangspunt is dat de ondersteuning en zorg past bij wat mensen nodig hebben en waar zij behoefte aan hebben. Maar uitgangspunt hierbij is ook dat de zorg en ondersteuning past bij wat mensen – vanuit sociaal, psychisch en lichamelijk perspectief – (nog) wel zelf kunnen en (weer) zelf willen. Dichtbij als het kan en verder weg als het moet.

Om een beeld te krijgen van de verschuiving die nodig is kan een samenwerkingsverband / regio een subsidie aanvragen voor het in beeld brengen van data over de gezondheidssituatie en bijbehorende vraagstukken in de regio. XpertiseZorg ondersteunt als data-expert hierbij.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Alette van Dijk.

Heeft u vragen over dit project?