Cliëntondersteuning in de Twentse gemeente

 

De regio Twente is door het Ministerie van VWS geselecteerd als één van de landelijke koplopers cliëntondersteuning. Gemeenten en zorgkantoren zijn vanuit de Wmo 2015 en de Wlz verplicht om cliëntondersteuning aan te bieden. Door de verplichting om cliëntondersteuning levensbreed in te vullen wordt het voor de regio duidelijk dat andere partijen, naast de gecontracteerde partijen, betrokken zijn bij dit onderwerp of in ieder geval raakvlakken hiermee hebben. Denk bijvoorbeeld aan wijkverpleging, schuldhulpverleningsorganisaties en de jeugdgezondheidszorg.

De Twentse gemeenten vinden het van groot belang dat alle inwoners kunnen participeren in de samenleving, zich veilig voelen en zo veel als mogelijk zelfredzaam zijn. De eigen kracht van inwoners staat hierbij centraal. Daarbij kan cliëntondersteuning een belangrijke sleutelfunctie hebben. Tot nu toe hebben de diverse gemeenten de cliëntondersteuning verschillend georganiseerd en vormgegeven. Gezamenlijk willen de partijen toewerken naar een breed bekende, toegankelijke en integrale cliëntondersteuning in Twente waarbij lokaal maatwerk nog steeds mogelijk is.

Onderzoek
XpertiseZorg werd gevraagd om in dit traject onderzoek te doen naar het huidige aanbod van cliëntondersteuning en of dit aanbod wel voldoende aansluit bij de behoeften van inwoners. Het doel van het onderzoek was in beeld te krijgen hoe cliëntondersteuning in Twente is georganiseerd, wat goed gaat, en welke problemen, tekorten, verbeterpunten en wensen er zijn vanuit het perspectief van inwoners en alle betrokken partijen.

Daarnaast brengt XpertiseZorg actueel in beeld welke meerwaarde bestaat bij het investeren in cliëntondersteuning. Centraal staat de vraag wat de maatschappelijke waarde (kwalitatief en kwantitatief) is van het versterken van cliëntondersteuning. We maken dit inzichtelijk aan de hand van een aantal veelvoorkomende casuïstieken binnen de cliëntondersteuning.

Een interessant onderzoek waarin duidelijk werd dat er genoeg mogelijkheden liggen om cliëntondersteuning regionaal een impuls te geven, met daarbij genoeg ruimte voor een lokale invulling die aansluit bij de soms grote demografische en culturele verschillen tussen de diverse Twentse gemeenten.

Projectplan
De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt voor de verdere uitwerking van het projectplan dat in de Regio Twente wordt uitgerold. 

 

Heeft u vragen over dit project?