Inzicht krijgen in de maatschappelijke en financiële meerwaarde van het project

 

De gemeente Rotterdam is in 2019 gestart met Project 010 voor dak- en thuisloze jongeren.

Uit een kwalitatief onderzoek onder de eerste 10 deelnemers bleek dat de aanpak positieve resultaten oplevert. Het project werd structureel onderdeel van het aanbod voor dak- en thuisloze jongeren. 

Om het project verder uit te rollen en te optimaliseren had de gemeente behoefte aan een kwantitatieve onderbouwing van de resultaten en met name de maatschappelijke kosten/baten. 

XpertiseZorg heeft samen met Cebeon een maatschappelijke business case (mBC) opgesteld. 

 

Wat houdt Project 010 in?

Voor veel jongeren is dak- of thuisloosheid een traumatische ervaring. Ze hebben geen helpend netwerk meer op wie ze kunnen terugvallen. Daarbij hebben zij veelal te maken met multiproblematiek. Vanuit de gedachte van ‘wonen eerst’ is Project 010 ontstaan. 

Deze aanpak bestaat uit 4 pijlers: 

  1. Een warm netwerk bestaande uit een begeleider (zorgprofessional), straatadvocaat (ervaringsdeskundige cliëntvertegenwoordiger) en Rotterdamse Douwer (vrijwillige mentor).
  2. Een eigen woonplek in de vorm van een reguliere sociale huurwoning.
  3. Een doorbraakbudget voor de jongere.
  4. Een procesregisseur van de gemeente die het hele traject betrokken blijft en zorgt voor de verbinding tussen formele en informele ketenpartners. 

 

Conclusies onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat Project 010 meerwaarde biedt voor jongeren en begeleiders. Tevens levert het besparingen op voor de gemeente en leidt dit tot een positief maatschappelijk rendement.

Jongeren komen uit de overlevingsstand doordat ze een woonplek hebben. Dit versnelt het proces van persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk herstel. Daarnaast is het effect zichtbaar van financiële rust en ruimte. 

Ketenpartners zijn positief over de korte lijnen onderling en met de procesregisseurs waardoor snellere stappen gezet worden met betere resultaten. Ook de continuïteit in informele steun (buiten kantoortijden en na afloop van begeleiding) wordt als waardevol gezien. Enerzijds voor een duurzaam resultaat. Anderzijds doordat begeleiders zich zo meer kunnen focussen op de hulpvragen waarop zij expertise hebben. 

 

De resultaten van het onderzoek, de maatschappelijke business case, zijn beschreven in een rapport voor de gemeente Rotterdam. De rapportage kunt u hier downloaden.