Landelijk onderzoek aanbod cliëntondersteuning VWS

Het recht op onafhankelijk cliëntondersteuning (OCO) is in Nederland al langer verankerd in de Wet Langdurige zorg (WLZ). Sinds 2007 is deze onafhankelijk cliëntondersteuning ook opgenomen in de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) en gemeenten werden verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van deze ondersteuning. Sinds 1 januari 2015 beschikken de gemeenten ook over de middelen om cliëntondersteuning in te kopen en in te richten.

Onafhankelijke cliëntondersteuning wordt in de WMO breed gedefinieerd en heeft betrekking op diverse leefdomeinen. Er is daardoor een grote diversiteit ontstaan in de uitvoering van de onafhankelijke cliëntondersteuning. Het kabinet wil investeren in verbetering en versterking van de onafhankelijk cliëntondersteuning en wil het aanbod beter op de behoeftes van de gebruikers laten aansluiten.

Vraag en aanbod

Naast een onderzoek gericht op de vraag naar- en behoefte aan cliëntondersteuning, dat eerder plaatsvond, is het gewenst om inzicht te verkrijgen in het aanbod aan cliëntondersteuning zoals dat lokaal door gemeenten en regionaal door zorgkantoren wordt georganiseerd. XpertiseZorg organisatieadviseurs is door het ministerie van VWS gevraagd om dit aanbodgerichte onderzoek uit te voeren in Nederland.

Aanpak

Dit doen we middels een representatieve steekproef onder gemeenten en zorgkantoren, gevolgd door een kwalitatief onderzoek onder aanbieders van cliëntondersteuning en bij toeleiders/aanpalende functionarissen. De verbinding wordt gezocht met deskundigen en betrokkenen uit het werkveld middels een klankbordgroep. Met deze klankbordgroep wordt ingezoomd op bronmateriaal (literatuur), eigen beeld van huidige aanbod cliëntondersteuning en relevante vindplekken voor het lokaal en regionaal georganiseerde aanbod cliëntondersteuning. De uitkomsten van het onderzoek worden via consultatiebijeenkomsten in het land, als ook met de klankbordgroep, getoetst. Tevens worden de uitkomsten voorgelegd aan alle gemeenten in Nederland met de vraag of deze herkenbaar zijn voor de lokale situatie.

Verbetering

Het resultaat van het onderzoek schetst een brede foto van het aanbod cliëntondersteuning die ten dienste staat van de verbetering en versterking van de cliëntondersteuning in Nederland.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Alette van Dijk

Heeft u vragen over dit project?