Landelijk is er structureel aandacht voor het thema “kwetsbare inwoners’ en hebben gemeenten een actieve opdracht voor het (door) ontwikkelen van een sluitende aanpak.  Vanuit deze context en de veranderende omgeving wil Veiligheidsnetwerk Oost Nederland in beeld krijgen hoe de stand van zaken is in Oost-Nederland op dit thema. Daarbij is specifiek de vraag wat de rol zou kunnen zijn van de, in deze regio, al actieve expertgroep ‘kwetsbare personen’.  Deze expertgroep bestaat uit deelnemers van verschillende partijen zoals politie, OM, gemeenten, GGZ en GGD.

Vanuit XpertiseZorg is Alette van Dijk  samen met regioadviseurs van VLOT (Verbindend landelijk ondersteuningsteam) gevraagd om onderzoek uit te voeren en advies uit te brengen aan het Veiligheidsnetwerk.

Uit de ronde langs partijen in de vijf veiligheidsregio’s in Oost Nederland is gebleken dat de ontwikkeling van de aanpak personen met verward gedrag of kwetsbare personen vooral lokaal zijn uitwerking heeft gekregen, wat logisch lijkt gezien opdracht aan gemeenten. Daarbij is met name aandacht geweest voor de acute zorg. Ketenpartners weten elkaar op lokaal niveau steeds beter en vaker te vinden. Thema’s op het gebied van preventie en het structureel evalueren en borgen van veranderingen zijn minder op de voorgrond geweest. Het advies is dan ook om hier komende jaren mee aan de slag te gaan. Door de lokale opdracht en uitvoering van dit onderwerp is de rol van het expertteam veranderd, daarom is advies gegeven om de opdracht van het expertteam te beperken en vooral in te zetten op een overkoepelend kennisknooppunt.

De totale uitkomst van het onderzoek en het advies over deze rol is uitgewerkt in het rapport “Onderzoek inventarisatie personen met verward gedrag in Oost-Nederland”.
Dit rapport is aangeboden aan de opdrachtgever; Veiligheidsnetwerk Oost Nederland.